Gezocht: onafhankelijk voorzitter voor werkgroep fietsverkeer Jan Steenlaan

Gezocht: onafhankelijk voorzitter voor werkgroep fietsverkeer Jan Steenlaan

Onlangs is een gezamenlijke werkgroep gevormd van gemeente en belanghebbenden die als opdracht heeft het gemeentebestuur advies uit te brengen hoe te komen tot een fietsveilige situatie op de Jan Steenlaan. Het advies dient naast een inhoudelijk voorstel ook aangetoond draagvlak voor een oplossing bij belanghebbenden (bewoners en gebruikers) te omvatten.

De opdracht

Ten grondslag aan deze opdracht ligt een in oktober 2016 unaniem door de gemeenteraad aangenomen motie:

 • De mogelijkheden tot een structurele oplossing voor veilig fietsen op de Jan Steenlaan nader te onderzoeken, waarbij
  • De varianten 1D (uit Verbeteren verkeersveiligheid Jan Steenlaan), de fietsstraat – zo nodig in combinatie met eenrichtingsverkeer in de fietsstraat en/of nabije omgeving van de Jan Steenlaan – en de ‘alternatieve circulatie’, ingebracht door Beter De Bilt worden uitgewerkt,
  • De meting van de verkeersintensiteit voor en na openstelling van de ondertunneling van de Leijenseweg wordt betrokken bij de uitwerking.
  • De benodigde financiële middelen en de subsidiemogelijkheden per variant in kaart worden gebracht,
  • Het verkeersbudget beschikbaar blijft voor de reeds geplande actiepunten uit het VCP.
 • De resultaten van het onderzoek aan de raad voor te leggen in de vorm van een startnotitie uiterlijk in het 3de kwartaal van 2017,
 • Geen wijzigingen in de huidige verkeerssituatie aan te brengen alvorens de raad hierover een besluit heeft genomen.

De leden van de werkgroep

De werkgroep bestaat uit:

 • 2 vertegenwoordigers van de bewoners van de Jan Steenlaan
 • 2 bewoners namens de overige omliggende lanen
 • 2 vertegenwoordigers van de bedrijven in de directe omgeving van de Jan Steenlaan
 • 2 vertegenwoordigers van de scholen en sportclubs gelegen aan de Kees Boekelaan
 • Een verkeersdeskundige van de gemeente
 • Een vertegenwoordiger van de Bewonersvereniging Bilthoven-Noord
 • Een vertegenwoordiger van de Wijkraad De Leijen

De onafhankelijk voorzitter

De werkgroep is op zoek naar een onafhankelijk voorzitter die:

 • Kennis en ervaring heeft met het leiden en tot resultaat brengen van opgaven waar inhoud en draagvlak de centrale thema’s zijn
 • Woonachtig is in de gemeente De Bilt en bij voorkeur de lokale situatie (Jan Steenlaan e.o.) kent
 • Zo mogelijk enige kennis heeft van verkeerskundige zaken
 • Bekend is met processen van burgerparticipatie en politieke besluitvorming
 • Gevoel en begrip heeft voor de belangen van uiteenlopende groeperingen als aanwonenden, ondernemers, scholieren, sportclubs

Nadere informatie en melding van belangstelling voor deze (op vrijwillige basis te vervullen) rol bij:

Coen Jager, voorzitter Bewonersvereniging Bilthoven-Noord tevens voorzitter Klankbordgroep centrum Bilthoven, tel 06 – 54 245 047, coen.jager@outlook.com.


Intrekken besluit tijdelijke woningen

Het college van burgemeester en wethouders heeft ons op de hoogte gesteld dat zij het voornemen om tijdelijke woningen te plaatsen opnieuw hebben besproken in de vergadering van 14 februari 2017. Het college van B&W heeft besloten om het voorgenomen besluit in te trekken, omdat de acute noodzaak om deze woningen te realiseren er op dit moment niet meer is. In de bijlage wordt toegelicht waarom het college dit besluit heeft genomen. Deze brief wordt vandaag ook bij de omwonenden van de vijf locaties bezorgd.


Laag vliegende helikopters

Laag vliegende helikopters

Ter informatie
Onze wijkagenten hebben van verschillende kanten vragen gekregen over laag vliegende helikopters boven ons gebied. Het gaat om militaire helikopters die van 25 januari tot en met 15 februari op lage hoogte mogen vliegen boven de Leusderheide en de Vlasakkers.

De bemanningen trainen voor de missie in Mali. Dit doen ze samen met eenheden op de grond, overdag en ook ’s avonds. Er wordt niet de hele tijd laag gevlogen.

Wanneer werd en wordt er nog gevlogen?

• donderdag 26 januari: van 18.00 tot 21.00 uur;

• vrijdag 27 januari: van 10.00 tot 13.00 uur;

• dinsdag 31 januari: van 18.00 tot 21.00 uur;

• woensdag 1 februari: van 10.00 tot 13.00 uur;

• dinsdag 14 februari: van 18.00 tot 21.00 uur;

• woensdag 15 februari: van 10.00 tot 13.00 uur.

Meer informatie vindt u in de ministeriële beschikking: vrijstelling en ontheffing minimum vlieghoogte
 


Nextdoor Bilthoven-Noord

Nextdoor is een gratis en besloten buurtapp voor een betere buurt. De naam zou een link naar de bewonersvereniging kunnen leggen. Dit is niet het geval. Maar het bestuur ziet de app als een welkome aanvulling. Je legt gemakkelijk en snel contact met de buren om je heen: zowel online als wanneer je elkaar tegenkomt op straat. Duizenden buurten gebruiken Nextdoor om aan een prettigere, veiligere woonomgeving te werken.

Lees meer