Centrumplan

De gemeente werkt aan een integraal ontwikkelingsplan voor het hele centrumgebied van Bilthoven. Op sterk aandringen van bewoners en ondernemers is afgestapt van het ontwikkelen van alleen losse deelplannen voor de verschillende onderdelen van het centrum (Stationsgebied, Vinkenplein, Kwinkelier). BBN is intensief betrokken bij dit proces van plan- en besluitvorming door participatie van twee bestuurleden in de Klankbordgroep Centrumplan Bilthoven.

Vanuit een integraal masterplan werken aan deelplannen
De klankbordgroep Centrumplan Bilthoven adviseert B&W over de integrale planvorming voor het gehele centrumgebied: van Emmaplein tot Sperwerlaan, van Julianalaan tot Boslaan. Het is van cruciaal belang dat er eerst één samenhangend masterplan-concept voor dit hart van ons dorp wordt vastgesteld. Ruimtelijke kaders, beeldkwaliteit, woning- en winkelprogramma, verkeersstructuur, parkeervoorzieningen, maar ook de financiële plaatjes, het hangt allemaal met elkaar samen. Pas vanuit zo'n breed toekomstperspectief kan gericht worden gewerkt aan plannen voor de tussenliggende deelgebieden, zoals Vinkenplein, Kwinkelier en Stationsgebied. Maatregelen in het ene gebied hebben immers onvermijdelijk consequenties voor het naastliggende gebied: een forse ingreep op het Emmaplein door de aanleg van een tunnel onder het spoor kan pas gerealiseerd worden als de verkeersafwikkeling vanaf de Julianalaan is verlegd naar het Vinkenplein.

Een breed samengestelde Klankbordgroep
In de Klankbordgroep Centrumplan Bilthoven werken bewoners, ondernemers en andere belangengroeperingen zij aan zij aan de toekomst van ons gezamenlijk centrum. De bewoners zijn vertegenwoordigd via Hart VOOR Bilthoven, de ondernemers via de Ondernemersvereniging Bilthoven en daarnaast zijn er vertegenwoordigers van de scholen, de ouderen, de gehandicapten, de fietsersbond en ROVER. Door zo gezamenlijk op te trekken leren we elkaars (deel)belangen beter begrijpen en kunnen we op constructieve wijze een substantiële bijdrage leveren aan maatschappelijk draagvlak voor de plannen.

Nadere inlichtingen bij BBN-bestuursleden Marijke van de Vrugt en Coen Jager