Meld je nu aan als lid van BBN. Klik hier.

Raadscommissie Openbare Ruimte schuift beslissing bestemmingsplan Bilthoven Noord door naar mei-vergadering

Het bestemmingsplan Bilthoven-Noord is op donderdag 10 april besproken in de Raadscommissie Openbare Ruimte. Belangrijke rol in de discussie speelde de bezwaren vanuit de Bewonersvereniging tegen de gewijzigde regels over de zijdelingse perceelsgrenzen. Wij hebben daarover een notitie aan de raadsleden toegestuurd met onderbouwing en toelichting (hier te lezen). In aanvulling daarop is er in de commissievergadering door de Bewonersvereniging nog mondeling aandacht gevraagd voor de onwenselijke consequenties van de gang van zaken (tekst hier te lezen).

Conclusie van de Commissie was dat er nog teveel onduidelijkheid bestaat over consequenties van de wijziging van de zijdelingse perceelsgrens, men wil weten waarom het voorstel vanuit BBN niet gewoon kan worden overgenomen, over hoeveel gevallen het nog meer gaat dan alleen de 12 zienswijze-percelen en ook dat er iets moet gebeuren met het perceel Sweelincklaan 28 (binnengebied). Al met al dus geen basis voor besluitvorming op dit moment, zodat het in de Cie-vergadering van mei opnieuw op de agenda komt. Met het verzoek aan het College met aanvullende voorstellen te komen.


Duistere straatverlichting in Bilthoven Noord in kaart gebracht

Recentelijk hebben we de leden waarvan bij ons het emailadres bekend is benaderd met het verzoek melding te maken van "duistere" plaatsen. Deze oproep bleek uit het hart van onze bewoners gegrepen en er werd door velen uitgebreid gereageerd.
De reacties zijn geanonimiseerd naar burgemeester Gerritsen verstuurd. Via volgende links verwijzen wij u graag naar de aanbiedingsbrief, reacties en plattegrond.


Povere straatverlichting in Bilthoven Noord

Door de recente gebeurtenissen in Bilthoven Noord is de veiligheid in onze wijk uitgebreid onderwerp van gesprek geweest met de gemeente De Bilt.

In dit verband heeft BBN aandacht gevraagd voor de soms (zeer) povere straatverlichting zo hier en daar in de wijk, wat een gevoel van onveiligheid kan bevorderen. In combinatie met het ontbreken van trottoirs waardoor voetgangers min of meer verplicht zijn op straat te lopen, is dit een verkeersonveilige situatie.

De gemeente heeft BBN verzocht ons de specifieke locaties in de wijk waar dit zich voordoet te melden. Hierbij verzoeken wij u om, zo specifiek mogelijk, locaties aan ons door te geven waar de straatverlichting absoluut onvoldoende is. Wij zullen deze locaties als pakket aan de gemeente voorleggen.

U kunt de locaties melden via e-mail: info@bilthovennoord.nl

Hartelijk dank voor uw medewerking.