De gemeente ruimt afgebroken takken door stormschade op

Tussen 29 januari en 9 februari laat de gemeente grote takken opruimen, die door de recente westerstorm van bomen zijn afgebroken en langs de openbare weg liggen. 

De opruimactie begint maandag 29 januari in Bilthoven-Noord. Aan het einde van die week hoopt de aannemer Bilthoven en De Bilt schoon te hebben. Vanaf maandag 5 februari zijn Maartensdijk, Groenekan, Hollandsche Rading en Westbroek aan de beurt.

Eenmalig
In sommige wijken is de stormschade aan bomen zo groot, dat besloten is om in de gehele gemeente eenmalig ook de langs de weg gedeponeerde takken van particuliere bomen op te ruimen. In andere situaties blijven eigenaren van bomen zelf verantwoordelijk voor het afvoeren van grof tuinafval.


Bijeenkomsten in Den Dolder inzake recente gebeurtenissen rondom de vermissing en tragische dood van Anne Faber

Evenals vele inwoners van Bilthoven Noord heeft ook het bestuur van de bewonersvereniging de recente ontwikkelingen rondom de vermissing en tragische dood van Anne Faber nauwlettend gevolgd. 

Het bestuur heeft een van de drie bijeenkomsten bijgewoond die tussen 22 en 24 oktober jl. zijn georganiseerd door de gemeente Zeist en de bestuurder van Aventurijn. Meer informatie hierover treft u in onderstaande links.

Brief burgemeester gemeente Zeist en bestuurder Aventurijn

Gemeente De Bilt: eerste huis aan huis brief deel bewoners Bilthoven Noord 

Gemeente De Bilt: tweede huis aan huis brief deel bewoners Bilthoven Noord

RTVUtrecht.nl: infobijeenkomst over kliniek den dolder

 


Werkgroep buigt zich over fietsveiligheid Jan Steenlaan

Inwoners, bedrijven, scholen en sportclubs rond de Jan Steenlaan in Bilthoven proberen samen een structurele en haalbare oplossing te vinden voor de onveilige fietsroute langs de laan. Op initiatief van de Bewonersvereniging Bilthoven-Noord, de Wijkraad De Leijen en de scholen en sportclubs aan de Kees Boekelaan is daarvoor een gezamenlijke werkgroep opgericht. Deze werkgroep weegt, samen met de gemeente De Bilt, alle belangen zorgvuldig af en houdt rekening met eerdere onderzoeken en wensen van de gemeenteraad. De werkgroep, onder leiding van een onafhankelijk voorzitter, hoopt rond de jaarwisseling de uitkomsten in de vorm van een advies aan het college van burgemeester en wethouders te kunnen aanbieden.

De Bewonersvereniging Bilthoven-Noord wordt in deze werkgroep vertegenwoordigd door Ina Duthler en Ralph Jacobs.

De gemeente heeft over deze aanpak, die parallellen vertoont met de werkwijze als al een groot aantal jaren gehanteerd bij het centrumplan Bilthoven, op 7 september een persbericht uitgebracht.

Meer informatie over de werkgroep is te vinden op www.debilt.nl/bouwen-en-wonen/projecten.

Klachten over het verkeer en parkeren in de wijk kunt u melden bij www.debilt.nl. en dan bij “melding openbare ruimte doorgeven”. Deze klachten zullen worden meegenomen in de werkgroep.

 

Informatieavond op woensdag 27 september, Huize het Oosten

Op woensdag 27 september om 19.30 uur is er een informatieavond in Huize het Oosten voor bewoners uit Bilthoven Noord. Deze avond wordt geleid door Ralph Jacobs van de Bewonersvereniging Bilthoven Noord. Hier zal het proces van besluitvorming in de werkgroep worden toegelicht en zullen de diverse varianten, die ontwikkeld zijn door de gemeente, worden besproken. Bewoners kunnen hierop reageren. Deze informatie zal worden ingebracht in de werkgroep.

Aanmelden voor de informatieavond  op 27 september a.s. kan op info@bilthovennoord.nl

 

Verder nieuws:

  • op 6 september is er een telkastje opgehangen aan een lantaarnpaal in de Massijslaan-Jan van Eycklaan
  • op 13 september wordt er een telkastje opgehangen aan een lantaarnpaal op de hoek Jan Steenlaan-Rembrandtlaan.

Met deze telkastjes worden de verkeersstromen geteld.

Een uitgebreidere telling met telslangen op meerdere wegen vindt plaats van 19 september t/m 25 september. Dit moet zicht bieden op de verschillen in verkeersstromen voor-tijdens-en na opening van de tunnel Leijenseweg. Meer informatie hierover treft u in de overzicht.


Herontwikkelingsproces voormalige Theresiaschool van start

De gemeente De Bilt is van plan om de locatie van de voormalige Theresiaschool aan de Gregoriuslaan 10 te Bilthoven te gaan herontwikkelen. Deze beoogde herontwikkeling vormt onderdeel van het project ‘gemeentelijke herontwikkelingslocaties’. Het voormalige schoolgebouw heeft zijn oorspronkelijke onderwijsfunctie verloren en wordt momenteel tijdelijk verhuurd op basis van ‘antikraak’. De gemeente is eigenaar en wil de betreffende locatie graag een impuls geven, waarbij aansluiting bij de directe omgeving wordt gezocht. Hierbij zijn diverse varianten mogelijk, zowel in programmering (woningbouw of andere functies) als techniek (sloop/nieuwbouw of verbouw). Uiteraard is de financiële doelstelling hierbij ook van groot belang.

Alvorens een plan van aanpak op te stellen en vervolgens de ruimtelijke randvoorwaarden vast te leggen zijn omwonenden uitgenodigd mee te denken over de ontwikkelingsmogelijkheden voor deze locatie. Hier is op 12 september een start mee gemaakt  middels een informatieve bewonersbijeenkomst waar de gemeentelijke hoofduitgangspunten zijn toegelicht en een aantal denkbare invullingsopties zijn gepresenteerd. Voor wat betreft dit laatste is vooral gesproken over een zgn. CPO-initiatief (Collectief Privaat Opdrachtgeverschap) voor aangepaste woningen voor gezinnen met een mindervalide gezinslid en over behoud van de oude Theresiaschool met functies op gebied van kunst, zorg en educatie door de huidige gebruikers,  de zgn. DOTS-groep.

Voor meer achtergronden zie de presentatie.

Op basis van deze eerste geluiden uit de wijk zal de gemeente, in samenspraak met de Bewonersvereniging, met voorstellen komen over het vervolg. Wijkbewoners die ideeën hebben over een mogelijke herontwikkeling kunnen die melden bij de projectleider van de gemeente, mevr. Sigrid Hafkenscheid  ((030) 228 95 27 of s.hafkenscheid@debilt.nl) of bij BBN (info@bilthovennoord.nl).