Gezocht: versterking van het bestuur van BBN

Om persoonlijke redenen heeft Aletta Koster helaas afscheid moeten nemen als bestuurslid van BBN. Namens de bewonersvereniging danken wij Aletta voor haar inzet voor onze wijk en wijkgenoten.

Graag komen wij in contact met wijkgenoten die betrokken zijn bij hun directe woonomgeving en bereid zijn een bijdrage te leveren aan het reilen en zeilen van onze vereniging. Wij zoeken een nieuw bestuurslid met bij voorkeur juridische achtergrond en praktijkervaring in een politiek-bestuurlijke omgeving, met focus op ruimtelijke ordening en leefomgeving

Wij hopen op een enthousiaste wijkbewoner die zich actief wil inzetten om in gezamenlijkheid met de andere vier bestuursleden vorm en inhoud te geven aan de realisatie van de beleidsdoelen van de vereniging zoals die in 2014 zijn vastgesteld:

  1. Bewaking van de hoogwaardige kwaliteit van de leefomgeving in de wijk;
  2. Actieve betrokkenheid rond veiligheid, met intensivering van burgerparticipatie;
  3. Zorg voor verkeersveiligheid, in het bijzonder op en rondom de ontsluitingswegen;
  4. Stimulering van het maatschappelijk benutten van de kennis en kunde binnen de wijk;
  5. Versterking van de basis van BBN binnen de wijk, in het bijzonder bij jongere bewoners;
  6. Structurele afstemming met de omgeving van de wijk (gemeente, aanpalende wijken).

Het bestuur vergadert gemiddeld zes keer per jaar. Tussentijds besteden de bestuursleden, veelal in duo’s, tijd en aandacht aan hun respectievelijke portefeuilles, die in het verlengde liggen van de beleidsdoelen. Hierbij wordt pro-actief handelen als grondhouding gehanteerd.

Nadere achtergronden over de Bewonersvereniging en haar activiteiten vindt u op www.bilthovennoord.nl.

Uw – bij voorkeur gemotiveerde - belangstelling kunt u richten aan info@bilthovennoord.nl.

Heeft u vragen, schroom niet contact op te nemen met de voorzitter van het bestuur, dhr. Coen Jager (tel. 06 – 54 245 047).


"100 jaar Bilthoven" - tentoonstelling en boek

Dit jaar bestaat Bilthoven 100 jaar. Hieraan is de tentoonstelling "100-jaar Bilthoven" aan gewijd. De tentoonstelling zal vanaf 9 juni op diverse locaties in Bilthoven te zien zijn. De juiste data en locaties zijn te lezen op de website 

www.vanzoddetotpleisterplaats.nl of www.historischekringdebilt.nl.

Naast de tentoonstelling is er ook een boek in de maak met de titel “100-jaar Bilthoven”, initiatiefnemer is onder ander Leo van Vlodorp, oud-voorzitter van de Historische Kring D’Oude School. Het boek toont unieke foto’s en een prachtig verhaal over het ontstaan van “Bilthoven”.

Op 11 oktober a.s. zal het eerste boek uitgereikt worden aan de burgemeester. Op dit moment is er de mogelijkheid voor een voorinschrijving om het boek te bemachtigen. 


Tweede ronde (her)ontwikkeling Oude Theresiaschool

De projectleider van de gemeente De Bilt heeft met BBN de herstart van de besprekingen met de buurt en omwonenden over de (her)ontwikkeling van de Oude Theresiaschool voorgesproken. Het is een herstart omdat een paar jaar geleden sprake was van het ontwikkelen van appartementen met zorgvoorzieningen ten behoeve van het wooncentrum Schutsmantel, maar deze plannen zijn van tafel. Dat de gemeente dit perceel wil verkopen, en dat het daarmee (her)ontwikkeld wordt, staat vast. En dat de bebouwing niet hoger dan de omliggende woningen dient te zijn, ook. Wat het moet worden, staat nog open.

De projectleider, mevrouw Hafkenscheid, gaat op korte termijn omwonenden en belanghebbenden uitnodigen voor een bijeenkomst waarin deze herstart besproken wordt. De opzet voor die avond is tweeledig: enerzijds worden door de projectleider de gemeentelijke uitgangspunten en kaders voor de (her)ontwikkeling toegelicht en anderzijds wil de projectleider van de wijk horen wat de wensen of zorgen zijn t.a.v. (her)ontwikkeling op deze locatie. Wij zullen op onze website de datum van deze bijeenkomst melden zodat geïnteresseerde leden die niet direct zijn uitgenodigd, ook aanwezig kunnen zijn.
 


Aankondiging Algemene Ledenvergadering 8 juni met aansluitend muzikaal programma met José Scholte

Graag nodigt het bestuur van de Bewonersvereniging Bilthoven-Noord u uit tot het bijwonen van de

Algemene Ledenvergadering van de bewonersvereniging op 8 juni 2017 in de Tuinzaal van Huize Het Oosten, Rubenslaan 1 te Bilthoven, aanvang 19.30 uur.
Actuele thema's die spelen in Bilthoven Noord zullen aan bod komen. Hiervoor kunt u tot 1 juni a.s. ook zelf onderwerpen indienen bij het bestuur. 

Aansluitend aan de Algemene Ledenvergadering volgt een muzikaal programma, geheel in de stijl van de straatnamen van Bilthoven Noord, waarbij wijkgenoot José Scholte liederen zingt en gedichten voordraagt van componisten, dichters en dichters-dominees uit Bilthoven Noord.

Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar de agenda.