Aanscherping regels bestemmingsplan: borging ruimtelijke kwaliteit van de wijk

Na vaststelling van het bestemmingsplan ‘Bilthoven Noord 2013’ is in de praktijk duidelijk geworden dat de in het bestemmingsplan vastgelegde minimumafstanden voor bebouwing tot aan de zijdelingse perceelgrenzen niet altijd worden gerespecteerd en dat deze situaties een afbreuk opleveren voor de nagestreefde ruimtelijke kwaliteit van de wijk. Dit komt (mede/vooral) door nieuwe regelgeving m.b.t. vergunningsvrij bouwen en de wijziging van het Besluit omgevingsrecht (Bor) d.d. 4 september 2014. Deze effecten worden door BBN, maar ook wel door de gemeente, onwenselijk geacht.
Op verzoek van BBN en in samenspraak met de gemeente is door bureau Pouderoyen een advies uitgebracht hoe tot ‘reparatie’ in deze kan worden gekomen. Op dit moment vindt overleg plaats met de gemeente hoe tot formalisering van dit advies in de bestemmingsplanregels te komen.

Lees meer


AED Lassuslaan is gefinancieerd!

De eerste crowdfunding, om onze wijk te voorzien van voldoende AED-apparaten zodat voor iedereen een apparaat binnen 500 meter bereikbaar is, is een succes! Wij zijn alle gulle gevers dankbaar voor hun bijdrage en zullen binnenkort beginnen met de crowdfunding van de tweede AED.

 

In de tussentijd kunt u geld overmaken naar Stichting Hartslag de Bilt (O.V.V. AED Bilthoven-Noord) en gebruik maken van de ANBI status:

Rekeningnummer: 

NL08RABO 0322 8834 23 t.n.v. Stichting Hartslag De Bilt.

O.V.V. AED Bilthoven-Noord