Bijeenkomsten in Den Dolder inzake recente gebeurtenissen rondom de vermissing en tragische dood van Anne Faber

Evenals vele inwoners van Bilthoven Noord heeft ook het bestuur van de bewonersvereniging de recente ontwikkelingen rondom de vermissing en tragische dood van Anne Faber nauwlettend gevolgd. 

Het bestuur heeft een van de drie bijeenkomsten bijgewoond die tussen 22 en 24 oktober jl. zijn georganiseerd door de gemeente Zeist en de bestuurder van Aventurijn. Meer informatie hierover treft u in onderstaande links.

Brief burgemeester gemeente Zeist en bestuurder Aventurijn

Gemeente De Bilt: eerste huis aan huis brief deel bewoners Bilthoven Noord 

Gemeente De Bilt: tweede huis aan huis brief deel bewoners Bilthoven Noord

RTVUtrecht.nl: infobijeenkomst over kliniek den dolder

 


Werkgroep buigt zich over fietsveiligheid Jan Steenlaan

Inwoners, bedrijven, scholen en sportclubs rond de Jan Steenlaan in Bilthoven proberen samen een structurele en haalbare oplossing te vinden voor de onveilige fietsroute langs de laan. Op initiatief van de Bewonersvereniging Bilthoven-Noord, de Wijkraad De Leijen en de scholen en sportclubs aan de Kees Boekelaan is daarvoor een gezamenlijke werkgroep opgericht. Deze werkgroep weegt, samen met de gemeente De Bilt, alle belangen zorgvuldig af en houdt rekening met eerdere onderzoeken en wensen van de gemeenteraad. De werkgroep, onder leiding van een onafhankelijk voorzitter, hoopt rond de jaarwisseling de uitkomsten in de vorm van een advies aan het college van burgemeester en wethouders te kunnen aanbieden.

De Bewonersvereniging Bilthoven-Noord wordt in deze werkgroep vertegenwoordigd door Ina Duthler en Ralph Jacobs.

De gemeente heeft over deze aanpak, die parallellen vertoont met de werkwijze als al een groot aantal jaren gehanteerd bij het centrumplan Bilthoven, op 7 september een persbericht uitgebracht.

Meer informatie over de werkgroep is te vinden op www.debilt.nl/bouwen-en-wonen/projecten.

Klachten over het verkeer en parkeren in de wijk kunt u melden bij www.debilt.nl. en dan bij “melding openbare ruimte doorgeven”. Deze klachten zullen worden meegenomen in de werkgroep.

 

Informatieavond op woensdag 27 september, Huize het Oosten

Op woensdag 27 september om 19.30 uur is er een informatieavond in Huize het Oosten voor bewoners uit Bilthoven Noord. Deze avond wordt geleid door Ralph Jacobs van de Bewonersvereniging Bilthoven Noord. Hier zal het proces van besluitvorming in de werkgroep worden toegelicht en zullen de diverse varianten, die ontwikkeld zijn door de gemeente, worden besproken. Bewoners kunnen hierop reageren. Deze informatie zal worden ingebracht in de werkgroep.

Aanmelden voor de informatieavond  op 27 september a.s. kan op info@bilthovennoord.nl

 

Verder nieuws:

  • op 6 september is er een telkastje opgehangen aan een lantaarnpaal in de Massijslaan-Jan van Eycklaan
  • op 13 september wordt er een telkastje opgehangen aan een lantaarnpaal op de hoek Jan Steenlaan-Rembrandtlaan.

Met deze telkastjes worden de verkeersstromen geteld.

Een uitgebreidere telling met telslangen op meerdere wegen vindt plaats van 19 september t/m 25 september. Dit moet zicht bieden op de verschillen in verkeersstromen voor-tijdens-en na opening van de tunnel Leijenseweg. Meer informatie hierover treft u in de overzicht.


Herontwikkelingsproces voormalige Theresiaschool van start

De gemeente De Bilt is van plan om de locatie van de voormalige Theresiaschool aan de Gregoriuslaan 10 te Bilthoven te gaan herontwikkelen. Deze beoogde herontwikkeling vormt onderdeel van het project ‘gemeentelijke herontwikkelingslocaties’. Het voormalige schoolgebouw heeft zijn oorspronkelijke onderwijsfunctie verloren en wordt momenteel tijdelijk verhuurd op basis van ‘antikraak’. De gemeente is eigenaar en wil de betreffende locatie graag een impuls geven, waarbij aansluiting bij de directe omgeving wordt gezocht. Hierbij zijn diverse varianten mogelijk, zowel in programmering (woningbouw of andere functies) als techniek (sloop/nieuwbouw of verbouw). Uiteraard is de financiële doelstelling hierbij ook van groot belang.

Alvorens een plan van aanpak op te stellen en vervolgens de ruimtelijke randvoorwaarden vast te leggen zijn omwonenden uitgenodigd mee te denken over de ontwikkelingsmogelijkheden voor deze locatie. Hier is op 12 september een start mee gemaakt  middels een informatieve bewonersbijeenkomst waar de gemeentelijke hoofduitgangspunten zijn toegelicht en een aantal denkbare invullingsopties zijn gepresenteerd. Voor wat betreft dit laatste is vooral gesproken over een zgn. CPO-initiatief (Collectief Privaat Opdrachtgeverschap) voor aangepaste woningen voor gezinnen met een mindervalide gezinslid en over behoud van de oude Theresiaschool met functies op gebied van kunst, zorg en educatie door de huidige gebruikers,  de zgn. DOTS-groep.

Voor meer achtergronden zie de presentatie.

Op basis van deze eerste geluiden uit de wijk zal de gemeente, in samenspraak met de Bewonersvereniging, met voorstellen komen over het vervolg. Wijkbewoners die ideeën hebben over een mogelijke herontwikkeling kunnen die melden bij de projectleider van de gemeente, mevr. Sigrid Hafkenscheid  ((030) 228 95 27 of s.hafkenscheid@debilt.nl) of bij BBN (info@bilthovennoord.nl).


Gezocht: versterking van het bestuur van BBN

Om persoonlijke redenen heeft Aletta Koster helaas afscheid moeten nemen als bestuurslid van BBN. Namens de bewonersvereniging danken wij Aletta voor haar inzet voor onze wijk en wijkgenoten.

Graag komen wij in contact met wijkgenoten die betrokken zijn bij hun directe woonomgeving en bereid zijn een bijdrage te leveren aan het reilen en zeilen van onze vereniging. Wij zoeken een nieuw bestuurslid met bij voorkeur juridische achtergrond en praktijkervaring in een politiek-bestuurlijke omgeving, met focus op ruimtelijke ordening en leefomgeving

Wij hopen op een enthousiaste wijkbewoner die zich actief wil inzetten om in gezamenlijkheid met de andere vier bestuursleden vorm en inhoud te geven aan de realisatie van de beleidsdoelen van de vereniging zoals die in 2014 zijn vastgesteld:

  1. Bewaking van de hoogwaardige kwaliteit van de leefomgeving in de wijk;
  2. Actieve betrokkenheid rond veiligheid, met intensivering van burgerparticipatie;
  3. Zorg voor verkeersveiligheid, in het bijzonder op en rondom de ontsluitingswegen;
  4. Stimulering van het maatschappelijk benutten van de kennis en kunde binnen de wijk;
  5. Versterking van de basis van BBN binnen de wijk, in het bijzonder bij jongere bewoners;
  6. Structurele afstemming met de omgeving van de wijk (gemeente, aanpalende wijken).

Het bestuur vergadert gemiddeld zes keer per jaar. Tussentijds besteden de bestuursleden, veelal in duo’s, tijd en aandacht aan hun respectievelijke portefeuilles, die in het verlengde liggen van de beleidsdoelen. Hierbij wordt pro-actief handelen als grondhouding gehanteerd.

Nadere achtergronden over de Bewonersvereniging en haar activiteiten vindt u op www.bilthovennoord.nl.

Uw – bij voorkeur gemotiveerde - belangstelling kunt u richten aan info@bilthovennoord.nl.

Heeft u vragen, schroom niet contact op te nemen met de voorzitter van het bestuur, dhr. Coen Jager (tel. 06 – 54 245 047).