Ruimtelijke ordening

De ruimtelijke ordening komt onder meer tot uitdrukking in bestemmingsplannen en bouwplannen. De totstandkoming van dergelijke plannen wordt door de vereniging zeer alert gevolgd, omdat hierdoor het woon- en leefmilieu kan worden aangetast en de belangen van de bewoners van Bilthoven-Noord kunnen worden geschaad.

Ruimtelijke ordening in de gemeente vindt plaats door middel van bestemmingsplannen. Deze plannen vormen op hun beurt weer een belangrijke toetssteen voor bouwplannen. In onze gemeente worden bestemmingsplannen en bouwaanvragen veelal behandeld in de commissie Openbare Ruimte van de gemeenteraad.

Ruimtelijke ordening aangelegenheden (bestemmingsplannen, bouwplannen, bouwaanvragen etc., vergaderingen van gemeenteraad en gemeentelijke commissies hierover) worden in de lokale pers gepubliceerd. Het bestuur volgt deze bekendmakingen op de voet en treedt hierover zo nodig in contact met de verantwoordelijke wethouder van de gemeente. Daarnaast voert het bestuur periodiek overleg met de gemeente over in voorbereiding zijnde plannen, die voor Bilthoven-Noord relevant zijn. In voorkomende gevallen doet het bestuur - gevraagd of ongevraagd - aanbevelingen aan de gemeente.

Alvorens gesprekken worden aangegaan met de gemeente wordt in specifieke gevallen veelal eerst contact gezocht met de bewoners, die direct hinder of schade ondervinden van de realisatie van voorgenomen plannen. Uiteraard kunnen gedupeerde leden/bewoners ook de vereniging verzoeken hun standpunt te delen en bij de gemeente in te brengen. Indien het overleg met de gemeente niet tot de gewenste planbijstelling leidt, zal de vereniging gebruik maken van de wettelijke mogelijkheden van bezwaarprocedures.