Bestemmingsplannen

De ruimtelijke ordening komt onder meer tot uitdrukking in bestemmingsplannen en bouwplannen. De totstandkoming van dergelijke plannen wordt door de vereniging zeer alert gevolgd, omdat hierdoor het woon- en leefmilieu kan worden aangetast en de belangen van de bewoners van Bilthoven-Noord kunnen worden geschaad.

Binnen onze wijk zijn de volgende ruimtelijkeplannen van toepassing:

  1. Bilthoven-Noord 2013
  2. Beheersverordening De Bilt

Beide plannen zijn in te zien op:

www.ruimtelijkeplannen.nl

of via de website van de gemeente: https://debilt.nl/bouwen-en-wonen/ruimtelijke-plannen/

Voor Bilthoven Noord is er een Stedenbouwkundige visie (2013).

Daarnaast is Bilhoven-Noord een groene kaart gebied wat invloed heeft op het kappen van bomen in de wijk:

https://debilt.nl/bouwen-en-wonen/boom-kappen/

Of via digitale bomenkaart : http://objectdesk.gemgids.nl/Publication/Site/257

Daarnaast wordt er in de gemeente de Bilt vaak gesproken over rode contouren.

Download de rode contouren kaart, pagina 10-14 gaan over de Bilt.

Nieuws:

Aanscherping regels bestemmingsplan: borging ruimtelijke kwaliteit van de wijk

Na vaststelling van het bestemmingsplan ‘Bilthoven Noord 2013’ is in de praktijk duidelijk geworden dat de in het bestemmingsplan vastgelegde minimumafstanden voor bebouwing tot aan de zijdelingse perceelgrenzen niet altijd worden gerespecteerd en dat deze situaties een afbreuk opleveren voor de nagestreefde ruimtelijke kwaliteit van de wijk. Dit komt (mede/vooral) door nieuwe regelgeving m.b.t. vergunningsvrij bouwen en de wijziging van het Besluit omgevingsrecht (Bor) d.d. 4 september 2014. Deze effecten worden door BBN, maar ook wel door de gemeente, onwenselijk geacht.
Op verzoek van BBN en in samenspraak met de gemeente is door bureau Pouderoyen een advies uitgebracht hoe tot ‘reparatie’ in deze kan worden gekomen. Op dit moment vindt overleg plaats met de gemeente hoe tot formalisering van dit advies in de bestemmingsplanregels te komen.

Lees meer


Het nieuwe bestemmingsplan Bilthoven Noord in werking getreden

Het nieuwe bestemmingsplan Bilthoven Noord is in werking getreden. 

Zoals eerder op onze website vermeld is op 22 mei 2014 het nieuwe bestemmingsplan Bilthoven Noord door de gemeenteraad vastgesteld. Dit na het aannemen van een amendement, waarbij o.a. ruimere groene doorzichten tussen de huizen worden gewaarborgd. BBN heeft zich veel moeite getroost  en extern advies ingewonnen om dit resultaat te bereiken.

Na de vaststelling van het plan heeft een aantal inwoners beroep ingesteld bij de Raad van State.
Een van de indieners heeft  daarbij om opschortende werking van het bestemmingsplan gevraagd, een mogelijkheid die de wet Ruimtelijke Ordening biedt. Inmiddels is dit  verzoek om opschortende werking door de Raad van State behandeld en afgewezen.
Het nieuwe bestemmingsplan Bilthoven Noord is daardoor in werking getreden met als gevolg dat bouwplannen  aan dit nieuwe bestemmingsplan worden getoetst.

Het is nog niet bekend wanneer de nog lopende beroepschriften bij de Raad van State worden behandeld, maar deze betreffen individuele gevallen die geen invloed hebben op de algemene werking van het bestemmingsplan.


Bestemmingsplan Bilthoven Noord: bezwaren bij de Raad van State

Bestemmingsplan Bilthoven-Noord: bezwaren bij de Raad van State

Zoals bekend is het bestemmingsplan Bilthoven-Noord  22 mei  2014 door de gemeenteraad vastgesteld, na  het aannemen van een amendement. Dit amendement is achter het bestemmingsplan gevoegd en daarmee onderdeel daarvan. Helaas maakt deze verwerking de doorwerking van de inhoud van het amendement – zeker voor niet-juristen - onduidelijk. Zoals eerder vermeld  had  BBN bezwaren aangevoerd tegen het oorspronkelijke plan en heeft daarover extern  deskundigenadvies ingewonnen. De bezwaren betroffen met name de afstand van de diverse bebouwing tot de zijdelingse perceelsgrenzen. Met het amendement is de gemeenteraad grotendeels aan de bezwaren tegemoet gekomen.

Deze gewijzigde vaststelling heeft gevolgen voor de zienswijzen die door een aantal wijkbewoners zijn ingediend. De gemeente wijst in een brief die indieners op de mogelijkheid bezwaar aan te tekenen bij de Raad van State. Dit is ook inderdaad gebeurd, waardoor het van kracht worden van het nieuwe bestemmingsplan is opgeschort tot er een uitspraak van de RvS ligt.

BBN betreurt dat er na de buitengewoon lange voorbereidingstijd nog steeds rechtsonzekerheid blijft voortbestaan rondom het bestemmingsplan, maar dient uiteraard deze juridische rechtsgang te respecteren.


Bestemmingsplan Bilthoven Noord door Raad vastgesteld, met dank aan inbreng BBN

In de gemeenteraadsvergadering van 22 mei is het bestemmingsplan Bilthoven Noord door vrijwel de unanieme raad aangenomen. Het in opdracht van BBN door het stedenbouwkundig bureau Pouderoyen uitgebrachte advies (zie onze eerdere berichtgeving) heeft daarbij een belangrijke rol gespeeld. De nieuwe wethouder Hans Mieras (D66) sprak woorden van waardering uit voor deze inbreng van BBN, die heeft geholpen een dreigende impasse te doorbreken.

De belangrijkste punten uit het advies van Pouderoyen zijn overgenomen in een amendement, ingediend door D66, CDA, Groen Links, SP en Beter de Bilt. Na discussie in de raad heeft uiteindelijk alleen de PvdA tegengestemd, omdat ze meer tijd wilde voor het verifiëren van de door het amendement in het plan aan te brengen wijzigingen.

Uiteraard zijn wij als BBN verheugd dat onze wijk eindelijk, na 30 jaar en een voorbereidingstijd van 5 jaar, een actueel bestemmingsplan heeft. Dit plan borgt handhaving van de hoge kwaliteit van onze woon- en leefomgeving en geeft een duidelijk kader voor alle nieuwe ontwikkelingen.

Toch blijven we nog met een aantal vragen zitten. Hierover hebben we nadere toelichting gevraagd aan de gemeente in een brief. De antwoorden hopen we in de Algemene Ledenvergadering van 11 juni met u te kunnen delen.