Reparatie bestemmingsplan “Bilthoven Noord 2013”

Door een omissie in het bestemmingsplan Bilthoven Noord 2013 zijn minimaal 300 woonpercelen in een verkeerde subbestemming ingedeeld hierdoor lijden eigenaren aanzienlijke schade.

https://planschadebilthovennoord.nl/

Een collectief van gedupeerden onder leiding van één van onze leden, de heer L. Jonker, heeft de gemeente verzocht het bestemmingsplan Bilthoven Noord 2013 te repareren. Zonder resultaat.

Wethouder Landwehr adviseert gedupeerden voor 18 augustus 2020 planschade claim in te dienen.

Per subbestemming zijn minimale afstanden van gebouwen tot de zijdelingse perceelsgrens in combinatie met een minimale voorgevelbreedte van een hoofdgebouw bepaald. Deze combinatie van bouwregels leidt ertoe dat sloop en nieuwbouw niet meer mogelijk is omdat de som van de minimale afmetingen de totale breedte van het perceel overschrijdt, tenzij herbouw op exact dezelfde locatie plaatsvindt. Het bestemmingsplan is daarmee in strijd met de feitelijke situatie op de diverse percelen en dus mede gelet op de rechtsongelijkheid, niet handhaafbaar en/of uitvoerbaar

Via een motie die 25 juni in stemming wordt gebracht zal geprobeerd worden het college opdracht te geven dit te repareren.

Neem voor achtergrondinformatie en advies met spoed contact met: 

Planschadebilthovennoord@gmail.com