Verslag Crisisoverleg Bouwlocaties

De moderator neemt ons mee door de sheets zodat we allemaal geïnformeerd zijn over het proces en de inhoud van de bouwplannen.

Opmerkingen vooraf:

 • Niet de partijen tegen elkaar uitspelen, maar samen werken
 • Zijn we tegen gestapeld bouwen? Ja
 • Kan een bestemmingsplan zomaar worden getorpedeerd? Ja
 • Welke momenten kunnen we actievoeren? Alleen komende donderdagavond
 • Hebben we contact met een advocaat gespecialiseerd in het bestuursrecht? Nog niet, want er is nog geen besluit genomen om tegen te procederen
 • Pas als de gemeenteraad een besluit heeft genomen, kan een advocaat bezwaar maken tegen alle plannen
 • Heeft de gemeente wel de procedures goed gevolgd? Ja, er zijn tot nu toe geen procedurefouten gemaakt
 • Kunnen we een WOB-verzoek indienen over hoe het besluit tot stand is gekomen? Ja, dat kan
 • We zijn overal tegen, maar waar zijn we dan voor? Het is moeilijk om ergens voor te zijn, bijvoorbeeld voor het terrein van de Oude Theresiaschool, Rataplan, als de gemeente ons al gedwongen heeft om ons te beperken tot de vier gekozen bouwlocaties en er al niets meer te kiezen valt.
 • Hoorzitting is een nieuw instrument, wat zijn de motieven om hiervoor te kiezen? Er worden veel insprekers verwacht en als dat plaatsvindt tijdens de commissievergadering, hebben de raadsleden zelf geen tijd meer om over het onderwerp met elkaar te debatteren. Vandaar dat de gemeente heeft besloten om een aparte avond voor de insprekers te organiseren
 • Kunnen er kinderen inspreken?Betreft twee locaties voor honderden kinderen, zij kunnen hun stem niet laten horen. CDA-raadslid zegt dat het officieel niet mogelijk is, de griffie heeft het tijdens een eerdere vergadering goedgekeurd en er hebben eerder kinderen ingesproken van de Theresiaschool over de huisvesting van statushouders op het Biltsche Meertje

Aanwezigheid van raadsleden

De aanwezige raadsleden stellen zich voor:

Een raadslid van het CDA

Een raadslid van D’66

Een raadslid van Groen Links

Een commissie lid van Bilts Belang

Een raadslid van Beter de Bilt

 

Er wordt gevraagd of de raadsleden hun standpunt kunnen aangeven. Dat kunnen ze geen van allen, ze zijn gekomen om zoveel mogelijk informatie te verzamelen, zodat ze zo goed mogelijk een standpunt kunnen bepalen.

Een inwoner vraagt aan de medebewoners of men het dan wel op prijs stellen dat de raadsleden bij de standpuntbepaling aanwezig zijn.

Een inwoner zegt dat het juist het beleid en de wens van BBN is om zoveel mogelijk met de gemeente op te trekken, we vragen om zo vroeg mogelijk bij het besluitvormingsproces betrokken te worden. Openheid en transparantie is ons motto. Nu moeten we niet doen wat we de gemeente verwijten, we stellen het juist op prijs dat de raadsleden hier vanavond aanwezig zijn.

Na stemming is iedereen akkoord dat de raadsleden aanwezig zijn.

 

Presentatie van de moderator, zie ook deze link.

 

Participatie van burgers in de gemeente de Bilt

Op 11 juli heeft de gemeenteraad een participatienota (link naar de nota) aangenomen waarin er verschillende niveaus van participatie worden benoemd. Het laagste niveau is meeweten. Voor het proces van de aan te wijzen bouwlocaties is gekozen voor meeweten. Dit houdt in dat de bewoners worden geïnformeerd, niet meer dan dat. Bewoners worden geïnformeerd, het college en de raad beslissen. Pals de bouwlocaties zijn aangewezen, wordt er opgeschaald naar het niveau van meedenken, de burgers mogen meedenken over welke woningen en hoe ze eruit komen te zien.

Interruptie: de locaties buiten de rode contouren (bijlage 5) zijn geheim. Is het zinvol om een WOB-verzoek in te dienen? 

Raadslid: de geheimhouding is noodzakelijk omdat dit anders de onderhandelingen met de grondeigenaren beïnvloedt.

Moderator: een WOB-verzoek is niet zinvol, vanwege de geheimhoudingsplicht, zullen de relevante passages zwart zijn.

Woningopgave van 845

Dit is een getal dat de gemeente zichzelf heeft opgelegd, dit is niet terug te vinden in provinciaal of landelijk beleid.

Als je de tabel bekijkt, wordt de opgave van 845 ruimschoots gehaald, er is zelfs een overcapaciteit van 395 woningen. Op dit moment is er slechts een tekort van 147 sociale huurwoningen. De raad vindt dat het college nog minimaal 147 sociale huurwoningen moet bouwen. Dit aantal heeft de gemeente zelf bepaald en is niet van hogerhand opgelegd.

Interruptie: met betrekking tot het Bach bos, de bomen zijn afgelopen weekend geteld en er zijn alleen al 167 vliegdennen. Een gebied is een bos als er meer dan 100 bomen op staan. In 2014 is geconstateerd dat het Bach bos in aanmerking kom t voor beschermd natuurgebied.

Het aanwijzen van de bouwlocaties

De gemeente constateert dat er geen speciaal groen is op de aangewezen locaties. Dit moet in ieder geval onderzocht worden.

De raad heeft unaniem in 2014 een motie aangenomen waarin ze zich uitspreekt voor het behouden van het groene karakter van Bilthoven Noord. Dit kan gewaarborgd worden door de groene doorzichten tussen de huizen in stand te houden door middel van het vaststellen van de afstand van de bebouwing tot de perceelsgrenzen. 

Vervolgens is er een half jaar na het aannemen van die motie landelijk beleid gekomen dat vergunning vrij bouwen tot de perceelsgrenzen mogelijk maakt en dat het groene karakter van de wijk aantast.

BBN is al een paar jaar bezig met een voorstel aan het college en de raad om alsnog een de vergunning vrij bouwen zodanig te beschrijven voor Bilthoven Noord dat het groene karakter en de natuur van de wijk behouden blijft. Dit voorstel werd ambtelijk steeds tegen gehouden. Nu snappen we waarom.

De gemeente heeft een groot financieel tekort, er is al aangekondigd dat de OZB omhooggaat en dat er op het groenonderhoud bezuinigd moet worden.

Er wordt verdiend op de te bouwen woningen in het middensegment om de sociale huurwoningen te kunnen financieren. 

Er is dus een woningbouwambitie, de raad heeft het college opgedragen om met een plan te komen.

Een criterium voor de keuze van het Bach bos is dat er klimaat adaptief gebouwd kan worden. Dit wordt door een deskundige in de zaal ontkend, met het voorgestelde plan kun je nog net wee kaarsen aansteken, warmte opwekken op die plek uit het riool is onmogelijk.

Maartensdijk wil graag nieuwe woningen, Hollandsche Rading ook, men ziet met lede ogen de jongeren vertrekken uit de gemeente en men wil maar wat graag uitbreiding aan de randen. Dit wordt niet meegenomen in de keuze voor bouwlocaties.

Positie van de raadsleden

Vraag aan de aanwezige raadsleden: was u vooraf geïnformeerd over de keuze van deze bouwlocaties of heeft het u ook overvallen?

De raadsleden zeggen niet vooraf geïnformeerd te zijn.

Vraag aan de raadsleden: heeft u richtlijnen of kaders meegegeven aan het college met betrekking tot de bouwopgave?

De raadsleden hebben vooraf geen richtlijnen of kaders meegegeven.

Vraag aan de raadsleden, nu u weet welke locaties er zijn aangewezen, wat zijn dan uw richtlijnen, kaders waarlangs u de locaties toetst?

De aanwezige raadsleden hebben hierover nog geen standpunt.

Een raadslid van Beter de Bilt zegt dat er voor zijn partij een aantal locaties zijn waar ze van af moeten blijven. Beter de Bilt heeft wel een standpunt.

Interruptie

Inwoner:

Het Groenstructuurplan 2014-2024 geeft wel degelijk ecologische relaties en ecologische verbindingen aan van buiten naar binnen het stedelijk gebied, zeker in Bilthoven Noord en Groenekan. Op de kaart pagina staan o.a. Bach bos en Oude Biltsche Meertje aangegeven als overige groene gebieden. Als parken en groenvlakken worden in Bilthoven o.a.  de zone rond het Biltsche Meertje en het Bach bos genoemd.

Belangrijk is om samen op te trekken. En de raadsleden te voorzien van rationele argumenten. De raadsleden de goede vragen te laten stellen.

Participatieniveau = meeweten

Na goedkeuring van de gemeenteraad mag je meedenken over de uitvoering

Over de goedkeuring zelf mag je niet meedenken. Op deze wijze komen alternatieven niet aan bod, zoals de Oude Theresiaschool en het Bach bos

Inwoner: principebesluiten worden genomen zonder dat de burger gehoord wordt. Het is een grote frustratie van BBN dat wij niet mee mogen denken.

Speelruimte beleidsplan 2020-2030

Inwoner: In eerdere raadsvergaderingen heeft Dolf Smolenaers gezegd dat de woninglocaties niet zouden mogen komen op terrein waar gespeeld wordt.
Het speelruimte beleidsplan zou volgens de raadsnotulen in oktober 2019 in de raad moeten komen.

Een raadslid bevestigt dat het beleidsplan Speelruimte nog niet is besproken en aangenomen.

In de toelichting op de keuzes van de locaties staat geschreven dat de voorgestelde locaties niet genoemd worden in het speelruimte beleidsplan 2020-2030

Dus de raad gaat bouwlocaties goed keuren die getoetst zijn aan een nota die ze nog niet kennen? En die ze ook nog niet hebben goedgekeurd?

Uitstel

Vraag of je gezien de aard van de voorstellen uitstel van behandeling in de raad kunt vragen?

Hier is geen grond voor, we mogen alleen maar meeweten en niet meedenken.

Het is wel mogelijk dat de raad zelf zegt dat ze op 31 oktober nog geen beslissing kan nemen.

Een andere mogelijkheid is dat de commissie openbare ruimte op 17 oktober beslist dat het voorstel niet behandelbaar is.

 

Hoe verder op korte termijn?

Er ontstaat discussie over inspreken met veel insprekers of met ons allen één groot document waar eenieder 5 minuten van voorleest.

Er wordt gekozen voor kwantitatief inspreken. Ralph geeft aan dat het belangrijk is om als BBN zoveel mogelijk bewoners te vertegenwoordigen. Hij doet een oproep om zoveel mogelijk leden te werven en ook sprekers voor de hoorzitting.

De procedure over het bouwen buiten de rode contouren is als volgt: de gemeente moet eerst zoeken naar locaties binnen de rode contouren. Als die onvoldoende zijn, in strijd met bestemmingsplan, beschermde dorpsgezichten, groene stroken, dan pas mag ze buiten de contouren bouwlocaties voorstellen.

Interruptie: er gaan boerderijen verdwijnen en komt dus grond vrij, waarom wordt daar geen bouwlocatie aangewezen?

Interruptie: er liggen twee percelen naast scholen, de Montessorischool en de Theresiaschool. De bouwlocaties gaan grote impact hebben op een grote groep kinderen, 200 leerlingen Montessorischool en 500 leerlingen Theresiaschool. Zij raken hun speelterrein kwijt.  Deze groep, 700 kinderen, moet vertegenwoordigd worden!

Interruptie: vader van twee zoons heeft spreektijd aangevraagd om te spreken namens zijn zoons

Interruptie: waar moeten de kinderen naar toe als ze buiten willen spelen? Er wordt misschien wel gezegd dat de bewoners in Bilthoven noord voldoende ruimte in hun tuinen hebben, maar dat is slechts voor een enkeling weg gelegd. Als kinderen willen voetballen, moeten ze al uitwijken naar den Dolder of Zeist. In Noord is geen ruimte daarvoor. Als de laatste groene gebieden verdwijnen is er niets meer voor kinderen om te spelen. Kinderen hebben geen behoefte aan speeltuinen en toestellen maar aan een stukje natuur waar ze kunnen spelen!

 

Plan van Aanpak

Er worden 4 tafels aangewezen waar eenieder naar toe kan gaan om mee te denken.

Tafel 1: Uitstel

Tafel 2: Argumenten tegen

Tafel 3: Alternatieven

Tafel 4: Zoveel mogelijk leden en sprekers werven

 

Interruptie: kan het een tactische zet zijn van het college om aan te tonen dat er zoveel verzet is dat ze wel buiten de rode contouren moeten bouwen?

Als dat zo is, dan is dat zeer kwalijk

Interruptie: welk redelijk belang is er gediend dat er op 31 oktober besluitvorming plaatsvindt? Kan er een redelijk belang worden aangetoond?

Er is enige discussie over het Bachplein, wat was de bedoeling van de dame die voor 2 gulden het Bachplein heeft geschonken aan de gemeente? Is er een erfdienstbaarheid? Er is een overdrachtsakte van 1962 waarin 3 percelen worden genoemd. 2 percelen staan beschreven in een akte, voor het 3e perceel wordt verwezen naar een onderhandse akte die geheim is. Een WOB-verzoek voor die 3e akte is pas aan de orde als het besluit om te kiezen voor het Bach bos als bouwlocatie heeft plaatsgevonden.