Ontwikkellocaties

Op de onderstaande locaties verwachten wij dat er (binnenkort) door de gemeente ontwikkeld gaat worden. Mochten er locaties ontbreken dan kunt u dat bij ons melden.

 

Plan bekent Plan in ontwikkeling Staat nu op de agenda

Herontwikkelingsproces voormalige Theresiaschool van start

De gemeente De Bilt is van plan om de locatie van de voormalige Theresiaschool aan de Gregoriuslaan 10 te Bilthoven te gaan herontwikkelen. Deze beoogde herontwikkeling vormt onderdeel van het project ‘gemeentelijke herontwikkelingslocaties’. Het voormalige schoolgebouw heeft zijn oorspronkelijke onderwijsfunctie verloren en wordt momenteel tijdelijk verhuurd op basis van ‘antikraak’. De gemeente is eigenaar en wil de betreffende locatie graag een impuls geven, waarbij aansluiting bij de directe omgeving wordt gezocht. Hierbij zijn diverse varianten mogelijk, zowel in programmering (woningbouw of andere functies) als techniek (sloop/nieuwbouw of verbouw). Uiteraard is de financiële doelstelling hierbij ook van groot belang.

Alvorens een plan van aanpak op te stellen en vervolgens de ruimtelijke randvoorwaarden vast te leggen zijn omwonenden uitgenodigd mee te denken over de ontwikkelingsmogelijkheden voor deze locatie. Hier is op 12 september een start mee gemaakt  middels een informatieve bewonersbijeenkomst waar de gemeentelijke hoofduitgangspunten zijn toegelicht en een aantal denkbare invullingsopties zijn gepresenteerd. Voor wat betreft dit laatste is vooral gesproken over een zgn. CPO-initiatief (Collectief Privaat Opdrachtgeverschap) voor aangepaste woningen voor gezinnen met een mindervalide gezinslid en over behoud van de oude Theresiaschool met functies op gebied van kunst, zorg en educatie door de huidige gebruikers,  de zgn. DOTS-groep.

Voor meer achtergronden zie de presentatie.

Op basis van deze eerste geluiden uit de wijk zal de gemeente, in samenspraak met de Bewonersvereniging, met voorstellen komen over het vervolg. Wijkbewoners die ideeën hebben over een mogelijke herontwikkeling kunnen die melden bij de projectleider van de gemeente, mevr. Sigrid Hafkenscheid  ((030) 228 95 27 of s.hafkenscheid@debilt.nl) of bij BBN (info@bilthovennoord.nl).


Tweede ronde (her)ontwikkeling Oude Theresiaschool

De projectleider van de gemeente De Bilt heeft met BBN de herstart van de besprekingen met de buurt en omwonenden over de (her)ontwikkeling van de Oude Theresiaschool voorgesproken. Het is een herstart omdat een paar jaar geleden sprake was van het ontwikkelen van appartementen met zorgvoorzieningen ten behoeve van het wooncentrum Schutsmantel, maar deze plannen zijn van tafel. Dat de gemeente dit perceel wil verkopen, en dat het daarmee (her)ontwikkeld wordt, staat vast. En dat de bebouwing niet hoger dan de omliggende woningen dient te zijn, ook. Wat het moet worden, staat nog open.

De projectleider, mevrouw Hafkenscheid, gaat op korte termijn omwonenden en belanghebbenden uitnodigen voor een bijeenkomst waarin deze herstart besproken wordt. De opzet voor die avond is tweeledig: enerzijds worden door de projectleider de gemeentelijke uitgangspunten en kaders voor de (her)ontwikkeling toegelicht en anderzijds wil de projectleider van de wijk horen wat de wensen of zorgen zijn t.a.v. (her)ontwikkeling op deze locatie. Wij zullen op onze website de datum van deze bijeenkomst melden zodat geïnteresseerde leden die niet direct zijn uitgenodigd, ook aanwezig kunnen zijn.
 


Intrekken besluit tijdelijke woningen

Het college van burgemeester en wethouders heeft ons op de hoogte gesteld dat zij het voornemen om tijdelijke woningen te plaatsen opnieuw hebben besproken in de vergadering van 14 februari 2017. Het college van B&W heeft besloten om het voorgenomen besluit in te trekken, omdat de acute noodzaak om deze woningen te realiseren er op dit moment niet meer is. In de bijlage wordt toegelicht waarom het college dit besluit heeft genomen. Deze brief wordt vandaag ook bij de omwonenden van de vijf locaties bezorgd.


Update 1: Extra tijdelijke sociale huurwoningen in het Biltsche Meertje

Naar aanleiding van de enquête hebben we de gemeenteraad verzocht om niet akkoord te gaan met het voorgenomen besluit van het College van B&W betreffende de plaatsing van zes tijdelijke sociale huurwoningen op de locatie het Biltsche Meertje.  Met als hoofdreden dat de gekozen manier van communiceren ‘met het mes op de keel’ er automatisch toe geleid heeft dat weerstand tegen het plan is gecreëerd en er dus redelijkerwijs geen draagvlak georganiseerd kon worden.

Lees meer


Extra tijdelijke sociale huurwoningen in het Biltsche Meertje

Om de druk op de woningmarkt te verlichten gaat de gemeente De Bilt samen met Woonstichting SSW volgend jaar 50 tijdelijke sociale huurwoningen realiseren.

Het gaat om woningen voor een mix van woningzoekenden: starters, statushouders en spoedzoekers. De druk op de sociale woningmarkt in de regio Utrecht is hoog. De gemiddelde wachttijd voor een sociale huurwoning in de gemeente De Bilt voor regulier woningzoekenden is ruim 9 jaar. Daarnaast heeft de gemeente De Bilt een taakstelling om statushouders te huisvesten.

Brief aan de bewoners (pdf).

Brief van de gemeente (pdf).

Vervolg brief incl business case (pdf).

Bron en meer informatie: https://debilt.nl/nieuws/detail/extra-tijdelijke-sociale-huurwoningen-in-de-bilt-1/

Lees meer