Vereniging

De Bewonersvereniging Bilthoven-Noord (kortweg: BBN) is opgericht op 14 mei 1985. Aanleiding hiertoe waren hoogbouwplannen (Ensah-terrein en Parkhotel), uitbreiding van het crematorium Den en Rust en berichten over het omhakken van bomen die niet in het landschap thuishoren.

De doelstelling van de vereniging is volgens artikel 2 van haar statuten het behartigen van de belangen van de bewoners van Bilthoven-Noord in het algemeen en die betreffende vormgeving en inrichting c.q. bescherming en handhaving van het woon- en leefmilieu in de regio Bilthoven in het bijzonder. Zij tracht dit doel te bereiken door:

  1. het houden van vergaderingen
  2. het organiseren van bijeenkomsten
  3. het daar waar mogelijk plegen van overleg met overheden bij het vaststellen c.q. wijzigen van bestemmingsplannen, het verlenen van bouw- c.q. hinderwetvergunningen en dergelijke
  4. het organiseren van activiteiten die tot vervulling van het gestelde doel kunnen leiden en deze activiteiten op te zetten, te stimuleren en te begeleiden.

Eenmaal per jaar (in de maand mei of juni) vindt de algemene ledenvergadering  plaats. De vergadering bestaat meestal uit een huishoudelijk deel en een inhoudelijk deel. In het huishoudelijk deel worden het verslag van de vorige jaarvergadering, het jaarverslag, de jaarrekening annex begroting en eventuele bestuurswisselingen besproken. In het inhoudelijk deel wordt, al dan niet ingeleid door een externe spreker, een bijzonder thema aan de orde gesteld.

Eén- à tweemaal per jaar verschijnt een ledenbulletin. Het informeert de leden over alle lopende zaken die de vereniging onder handen heeft.