"EVEN BIJPRATEN" - oktober 2018

K.F. Heinterrein – wegwerken achterstallig onderhoud

De gemeente De Bilt is sinds 1979 eigenaar van een bosperceel, gelegen op de hoek van de Rembrandtlaan en de van Dijcklaan. Het perceel was eigendom van Karl Friedrich Hein (https://nl.wikipedia.org/wiki/Karl_Friedrich_Hein),  destijds inwoner van Bilthoven en oprichter van het K.F. Heinfonds (https://kfhein.nl/).

Het perceel is destijds voor een symbolisch bedrag door de K.F. Heinstichting aan de gemeente De Bilt verkocht, met onder meer de afspraak er een groene en publiek toegankelijke bestemming aan te geven. Aan de schenking was een aantal voorwaarden verbonden: het moest openbaar groen blijven, de oude toegangspoort moest behouden blijven en er mocht geen kaalslag plaatsvinden.

Inmiddels zo’n 4 decennia verder en na een informatieverzoek vanuit de K.F. Heinstichting richting gemeente hoe het er met het perceel voorstond (in ieder geval voor wat betreft onderhoud), is recentelijk overleg geweest tussen de gemeente, BBN en direct aanwonenden over mogelijke plannen voor dit perceel. Een idee was er een informele speelplek in te richten waarbij natuurbeleving een belangrijke rol speelt. Na bezwaren vanuit de omwonenden en bij gebrek aan budget aan gemeentezijde, is dat idee losgelaten. Er wordt door de gemeente nu een beheerplan opgesteld voor de komende jaren, gericht op duurzame instandhouding en vaststelling wat er moet gebeuren om  het achterstallig onderhoud weg te werken.

Naar duurzame woningen in de wijk – BBN biedt hulp

Verduurzaming van onze woningen is de opgave van elke individuele huiseigenaar. We horen er regelmatig over in de discussies rondom de energietransitie. Maar hoe doe je dat? En hoe kan BBN daarbij ondersteuning bieden? De Commissie Duurzaamheid van BBN, bestaande uit 5 wijkgenoten die hun professionele kennis en ervaring op dit gebied ter beschikking stellen aan de leden van de bewonersvereniging, gaat van start met drie activiteiten:

  1. ontwikkeling van een lokale kennisbasis aan de hand van zgn. leerobjecten: verschillende typen voorbeeldwoningen uit onze wijk (zoals vrijstaande villa, 2-onder-1 kap woning, woning uit de jaren twintig/dertig) met beschrijving van energieprestatie, genomen c.q. te nemen maatregelen, kosten en effecten, etc.;
  2. het opzetten van een kennisplatform, in de vorm van een vraagbaak en bereikbaar via een website, met feiten, adviezen, links naar relevante kennisbronnen en referentiemateriaal voor het verduurzamen van je woning. In de aanloop gebruiken we daarvoor de site www.warmevoeten.nl van Joost Wentink en zorgen via Eize Jan Bakker voor een goede aansluiting op de activiteiten die BENG (zie https://www.beng2030.nl) in deze onderneemt met als ambitie om e.e.a. op termijn tot een platform voor specifiek Bilthoven Noord te ontwikkelen
  3. coaching bij het traject voor het verkrijgen van een formeel energielabel.

Geïnteresseerde BBN-leden kunnen via het e-mailadres van BBN (info@bilthovennoord.nl) contact opnemen met de Commissie Duurzaamheid.

Achtergronden van dit initiatief van BBN zijn na te lezen in de presentatie van Joost Wentink tijdens de Algemene Ledenvergadering van 18 april j.l.

AED’s in de wijk – naar een bredere dekkingsgraad en een hulpverleningsnetwerk

Bij een hartstilstand is iemand bewusteloos en ademt niet meer of niet normaal. Dat is een levensbedreigende situatie. Door zo snel mogelijk te starten met reanimatie neemt de overlevingskans toe. Dit kan door inzet van burgerhulpverleners en AED’s  (Automatische Externe Defibrilators).

Er zijn nog 6 AED’s nodig in onze wijk. Er is inmiddels één bedrijf in onze wijk die de AED van binnen naar buiten wil verplaatsen. Met een ander bedrijf zijn we nog in gesprek. Waarschijnlijk zijn er dan nog 4 á 5 AED’s nodig. De crowdfundingsactie voor de benodigde AED’s start eind november.

Vervolgens volgt er een nieuwsbrief met een uitleg hoe en waar bewoners met een AED diploma zich kunnen aanmelden voor het burgerhulpverleningsnetwerk. Tevens zullen de beschikbare cursussen worden vermeld, zodat bewoners die ook burgerhulpverlener willen worden, weten waar ze terecht kunnen.

Jan Steenlaan – oproep aan B&W participatie serieus te nemen

De drie initiatiefnemers achter de Werkgroep Veilig Fietsen Jan Steenlaan (naast BBN ook de Wijkraad De Leyen en de scholen en sportclubs aan de Kees Boekelaan) hebben op 28 oktober het College van B&W opgeroepen betrokken te worden in het besluitvormingsproces omtrent de maatregelen op en rond de Jan Steenlaan. Niet nadat de besluitvorming heeft plaatsgevonden, maar voorafgaand daaraan. Dit vooral ook om recht te doen aan de omvangrijke inspanningen van de Werkgroep en aantoonbaar burgerparticipatie serieus te nemen (draagvlak creëren was uiteindelijk de insteek!).

Zie het bericht aan B&W (en de Raadsleden in de cc).