Juni 2020

Even Voorstellen

 

Tijdens de ALV van 9 juni 2020 zijn er drie nieuwe bestuursleden benoemd:

Carina Bolkenstein, Nicoline Amsing en Ron Michel. Zij nemen plaats in het bestuur naast Ralph Jacobs en Ina Duthler.

Coen Jager heeft de voorzittershamer overgedragen aan Ina Duthler. 

Namens alle leden van BBN heeft Ina aan Coen een beeldje overhandigd als dank voor zijn inzet de afgelopen 12 jaar voor de Bewonersvereniging Bilthoven Noord.

Ruimtelijke Ordening

 

Verzoek om reparatie bestemmingsplan “Bilthoven Noord 2013”

Door een omissie in het bestemmingsplan Bilthoven Noord 2013 zijn naar schatting minimaal 300 woonpercelen in de verkeerde sub bestemming ingedeeld.  Dit kan leiden tot waardevermindering van de woning en beperkingen bij een eventuele verkoop. 

Een collectief van gedupeerden onder leiding van één van onze leden, de heer L. Jonker, heeft de gemeente verzocht het bestemmingsplan te repareren, tot op heden zonder resultaat. Gedupeerden kunnen tot 18 augustus 2020 een planschade claim indienen.

Mocht u ook van mening zijn dat uw woning niet in de juiste categorie is ingedeeld, dan kunt u zich melden bij het collectief onder leiding van Luc Jonker, mailadres planschadebilthovennoord@gmail.com. (Zie ook de BBN Website)
 

Participatie inwoners bij vaststellen woningbouwlocaties

Op donderdagavond 11 juni 2020 is in de commissie Openbare Ruimte de participatienota voor het aanwijzen van de woningbouwlocaties besproken. Het college stelt voor om het participatieniveau ‘meeweten’ te verhogen naar ten minste ‘meedenken’. Op donderdagavond 25 juni zal de raad daarover een besluit nemen. Het kernteam De Bilt 2050 (waar de Bewonersvereniging Bilthoven Noord ook in is vertegenwoordigd) heeft een inspraaknotitie ingediend. Zie hiervoor de notitie met twee bijlagen.

Leefmilieu

 

Bermenbeleid

Het bermenbeleid dat door de raad is vastgesteld op 26 juni 2008, zie link naar het beleid, en van toepassing is op de bermen in Bilthoven Noord, is nog steeds van kracht. Momenteel wordt er door de gemeente gehandhaafd op dit beleid. Obstakels in de berm worden verwijderd. 


Werk in uitvoering: straatverlichting

In de Obrechtlaan zijn de werkzaamheden met betrekking tot het vervangen van de riolering in een afrondende fase. De gemeente verwacht nog enkele weken nodig te hebben.  Daarna zal de straatverlichting in de Obrechtlaan worden vervangen door ledverlichting. Ook het aanpassen van de straatverlichting zal in twee fasen worden uitgevoerd: eerst worden de bestaande masten vervangen, vervolgens worden er aanvullende masten geplaatst.


Rattenoverlast

Steeds vaker worden er in Bilthoven Noord ratten gesignaleerd. De rattenoverlast is in andere gedeelten van de gemeente een plaag aan het worden. Wij vragen u dan ook om geen voer voor vogels of huisdieren buiten neer te leggen en uw resten van groente en fruit of andere etenswaren afgesloten te bewaren hetzij in de groene kliko of in een eigen voorziening in uw tuin. Bij voorkeur geen composthopen!

Belangrijk is dat u een melding doet bij de gemeente als u één of meerdere ratten signaleert. Niet op elke melding wordt actie ondernomen, maar bij meerdere meldingen kan er gerichter bestreden worden. 

Voor meer informatie over de aanpak van rattenoverlast zie de volgende link: 
https://www.debilt.nl/wonen-en-bouwen/projecten/bestrijding-van-ratten
Voor het doen van een melding zie deze link:
https://www.debilt.nl/wonen-en-bouwen/projecten/bestrijding-van-ratten


K.F Heinterrein achterstallig onderhoud

Het K.F. Heinterrein gelegen op de hoek van de Rembrandtlaan en de Van Dijcklaan is eigendom van de gemeente. De gemeente heeft een beheerplan opgesteld om achterstallig onderhoud weg te werken en het perceel duurzaam in stand te houden.  Eind vorig jaar is het eerste gedeelte van het onderhoudsplan uitgevoerd. Wanneer het tweede gedeelte wordt uitgevoerd, is op dit moment nog niet bekend. 
 

Brandgevaar Bilthoven

Aan het einde van de Sweelincklaan heeft op 17 mei een brand gewoed. Gelukkig had de brandweer het vuur snel onder controle.  Natuurbranden ontstaan makkelijk als het droog en warm is en zijn moeilijk te blussen. Tips om een natuurbrand te voorkomen:
  • Maak in droge periodes geen open vuur
  • Gooi sigaretten en glas altijd in een prullenbak of neem het mee
  • Denk ook aan gebruikte kolen van de BBQ of opgehoopt tuinafval
  • Parkeer je auto in de daarvoor bestemde plekken, de katalysator en uitlaat kunnen in droog en hoog gras brand veroorzaken
  • Houd de wegen, paden en brandputten vrij voor de brandweer
Voor meer informatie over brandgevaar zie https://www.natuurbrandrisico.nl/

Update van de commissie Duurzaamheid

De verplichting van een energielabel bij de verkoop van een woning is uitgesteld tot 1 januari 2021. Op beperkte schaal kunt u als lid van BBN gebruik maken van het zonder kosten inschakelen van een erkend deskundige voor het formaliseren van het energielabel. Voor meer informatie raadpleeg onze website of mail naar info@bilthovennoord.nl

Inmiddels hebben twintig buurtbewoners gebruik gemaakt van de adviezen van de BBN-commissie duurzaamheid. Zij hebben ervaring opgedaan met producten en leveranciers bij de verduurzaming van hun woning. Zie voor meer informatie een  voorbeeld van een buurtbewoner.
 

Verkeer

 

Oplossing voor gevaarlijke kruispunten Soestdijkseweg Noord

De verkeersveiligheid op en rondom de Soestdijkseweg Noord is al jaren een groot probleem. Recentelijk heeft er een ernstig ongeval met een fietser plaatsgevonden. We zijn opnieuw in gesprek gegaan met de wethouder en de verkeerskundigen van de gemeente. Ook zijn we per fiets en per auto met de wethouder en de ambtenaren door de wijk gereden langs alle knelpunten. 
Onlangs heeft de gemeente groen licht gegeven voor het uitvoeren van de maatregelen en oplossingen zoals beschreven in de Corridorstudie-Noord. BBN zal hierbij worden betrokken en we zullen u de komende tijd op de hoogte houden.