Nieuwsbrief Gesprekken met politieke partijen

Gesprekken van BBN-bestuur met lijsttrekkers raadsverkiezingen maart 2018

Het bestuur van BBN heeft de lijstrekkers van de politieke partijen die deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart a.s. uitgenodigd van gedachten te wisselen over hun voornemens die - direct dan wel indirect - raken aan onze wijk. En kennis te nemen van de wensen en behoeften vanuit de wijk. Alle lijsttrekkers hebben gehoor gegeven aan deze uitnodiging.

De gesprekspunten betroffen:

  1. Hoe de inwoners (van Bilthoven-Noord) directer te betrekken bij het lokaal bestuur,

    ervaringen met burgerparticipatie in de praktijk.

  2. Aandachtspunten vanuit de betreffende partij m.b.t. Noord.

  3. Prioriteiten van BBN (ons Beleidsplan).

  4. Ontwikkellocaties / rode contouren.

  5. Jan Steenlaan: wel of niet ontsluiting voor de Leijen? Hoe veilig te maken voor fietsers?

In de afgelopen periode hebben de gesprekken (op een uiterst informatieve en plezierige manier) plaatsgevonden met alle 11 lijsttrekkers. Onderstaand de belangrijkste bevindingen, in samenvattende vorm. Alle lijsttrekkers zijn in de gelegenheid geweest de weergave van de gesprekken te verifiëren.

Burgerparticipatie

Bij alle partijen leeft de wens een effectieve vorm te vinden voor een productieve inbreng van burgers in het gemeentebeleid en de uitvoering daarvan. Erkend wordt dat het in feite gaat om 4 geledingen: de burgers die eigen inbreng kunnen (en willen) leveren, het gemeentebestuur (B&W) dat besluiten neemt, de ambtelijke staf die de besluiten voorbereidt en de gemeenteraad die de besluiten moet goedkeuren. Niet voor iedereen is duidelijk wat ieders rol en verantwoordelijkheid is in een veranderende maatschappelijke context waarin rol en belang van de burger centraler komen te staan. De zoektocht naar productieve burgerparticipatie vraagt van alle geledingen een bezinning op haar eigen optreden. Ervaringen van BBN uit de recente praktijk (denk aan bestemmingsplannen Noord en Rembrandtlaan / De Timpe, centrumplan, fietsveiligheid Jan Steenlaan) leren dat er vorderingen worden gemaakt, maar dat m.n. de gemeenteraad nog worstelt met haar rol en positie. Teveel nog bestaat bij raadsleden de neiging primair te reageren op incidenten en individuele klachten, zonder voldoende oog voor participatieprocessen waarin veel tijd en energie wordt gestoken door grotere groepen (betrokken en deskundige) burgers.

Partijen zijn het er over eens dat in de komende raadsperiode deze opgave expliciet moet worden opgepakt, zoveel mogelijk aan de hand van concrete issues.

De gemeente De Bilt biedt middels Kieskompas haar inwoners een stemwijzer aan als hulpmiddel bij het stemmen. Deze geeft voor een aantal uiteenlopende onderwerpen duidelijkheid t.a.v. de standpunten van de verschillende politieke partijen en toelichting daarop.

Zie: https://debilt.nl/bestuur-en-organisatie/gemeenteraadsverkiezing-2018/kieskompas/

De samenvatting van de bevindingen uit de 11 gesprekken is bijgesloten .