"EVEN BIJPRATEN" - oktober 2015

Graag praten we u weer even bij over de volgende onderwerpen:

 • Grote respons op enquête verkeersveiligheid Soestdijkseweg Noord
 • Uitspraak Raad van State over bezwaar tegen De Timpe uitgesteld
 • Alles over veiligheid in het Mobile Media Lab op zaterdag 31 oktober
 • Grote onrust onder winkeliers centrum Bilthoven over eventuele verplaatsing Plus supermarkt
 • Gevolgen voor Bilthoven-Noord van bouw spoortunnel Leijenseweg vanaf 23 november

Lees meer


Gezocht: Bestuurslid/Secretaris voor de Bewonersvereniging

Het bestuur van de Bewonersvereniging is op zoek naar een nieuw bestuurslid, die tevens de rol van secretaris zal vervullen.

Bent u betrokken bij uw directe woonomgeving en wilt u bijdragen aan het realiseren van het beleidsplan van de Bewonersvereniging, meld u. Wij hopen op een enthousiaste wijkbewoner die zich actief wil inzetten om in gezamenlijkheid met de andere vier bestuursleden vorm en inhoud te geven aan de realisatie van de beleidsdoelen van de vereniging zoals die vorig jaar zijn vastgesteld:

Lees meer


"EVEN BIJPRATEN" - september 2014

Graag praten we u weer even bij over de volgende onderwerpen:

 • Beleidsplan 2014-2018 vastgesteld na discussie in ALV en Themabijeenkomst
 • Kennisbank van start
 • Verbetering straatverlichting: nog even geduld
 • Onderhoud bermen: pak zelf de maaimachine
 • Reclameborden langs de weg: beperkt toegestaan, op specifieke locaties
 • Bestemmingsplan Bilthoven-Noord: bezwaren bij de Raad van State
 • Zienswijze ontwerp bestemmingsplan Rembrandtlaan: gesprek met de wethouder
 • Omleiding fietsverkeer op Soestdijkseweg en afsluiting Bilderdijklaan
 • Aanleg tunnel Leijenseweg: extra verkeersdruk op Jan Steenlaan e.o.

Lees meer


"EVEN BIJPRATEN" - januari 2014

Wordt 2014  dan het jaar van het bestemmingsplan Bilthoven Noord? Het voorontwerp bestemmingsplan Rembrandtlaan ligt ter visie. Langzamerhand zijn de contouren van het nieuwe centrum zichtbaar, maar er moet nog veel gebeuren. En vers van de pers: het winkelcentrum De Kwinkelier is verkocht aan een andere ontwikkelaar.
Kortom, genoeg redenen om weer "even bij te praten" met de volgende onderwerpen:

 • Bestemmingsplan Bilthoven Noord: nog steeds niet vastgesteld
 • Voorontwerp bestemmingsplan Rembrandtlaan: bezwaar tegen bouwhoogtes
 • Centrumplan:
  - Onveilige situaties op rotonde bij station
  - Aanleg tweede tunnel en nieuwe stationstoegang op schema
  - Herinrichting en nieuwbouw Vinkenplein e.o.: concretisering plannen in gang gezet
  - Julianalaan / Nachtegaallaan: herinrichting in voorjaar gereed
  - De Kwinkelier: gaat het nu toch echt gebeuren?
  - Winkelcentrum Koperwieklaan: nieuwe eigenaar, fysiotherapeut naar de Julianalaan

Lees meer


"EVEN BIJPRATEN" - maart 2013

Graag praten wij u op onze website www.bilthovennoord.nl weer even bij over de stand van zaken over diverse onderwerpen. De volgende onderwerpen passeren de revue:

 • Bestemmingsplan Buitengebied Noord Oost ter visie
 • Bestemmingsplan Bilthoven Noord nadert afronding
 • Plan stedenbouwkundige visie Rembrandtlaan leidt tot oprichting Klankbordgroep
 • Veiligheid
 • Stand van zaken Centrumplan
 • Geplaatst verdeelstation voor het glasvezelnetwerk op Rembrandtplein
 • Website Bewonersvereniging Bilthoven-Noord in revisie
 • Bekendmakingen online bekijken op www.overheid.nl

 

Lees meer