Kruisingen Soestdijkseweg: nog geen maatregelen, (fiets)veiligheid geborgd?

In oktober 2015 heeft BBN een enquête gehouden onder haar leden over de verkeersveiligheid, in het bijzonder voor fietsers, op de Soestdijkseweg Noord. Eén van de uitkomsten was dat met name het kruispunt Bilderdijklaan - Soestdijkseweg Noord - van Ostadelaan door een meerderheid van de respondenten als (zeer) onveilig werd ervaren. 
Op basis van de uitkomsten van het experiment met een uitrijverbod vanuit de Bilderdijklaan heeft de gemeente besloten dit niet door te voeren en ook geen andere maatregelen te treffen. De praktijk zal nu moeten leren of de (fiets)veiligheid adequaat is geborgd. Tijdens de bijeenkomst van de Jan Steenlaan heeft de wethouder aangegeven een gedeelte van het budget uit te willen trekken om de oversteek van de Soestdijkseweg veiliger te maken. BBN zal de ontwikkelingen blijven monitoren.

Lees meer


Fietspad Rembrandtlaan/Jan Steenlaan

Op initiatief en onder voorzitterschap van de Bewonersvereniging Bilthoven-Noord heeft op 29 maart 2010 een bijeenkomst plaatsgevonden waar belanghebbende bewoners en de beide betrokken scholen van gedachten konden wisselen met de gemeente over de voorgenomen plannen. Besproken is welke problematiek de gemeente ziet, welke gegevens en overwegingen ten grondslag liggen aan het plan en of er alternatieven zijn die voor bewoners minder ingrijpend zijn. Vanuit de gemeente is toegezegd de door de bewoners aangedragen alternatieven nader te bestuderen en hun bevindingen in een vervolgoverleg toe te lichten.

Het verslag is via onderstaande link te downloaden. Tevens treft u de presentatie van de gemeente aan.

Verslag informatieavond fietsverbinding Jan Steenlaan


Fietspad Jan Steenlaan

Afgelopen zomer hebben enkele bewoners aan de Jan Steenlaan, Rembrandtlaan en Rubenslaan van de gemeente een brief ontvangen over de realisering van een fietspad aan de Jan Steenlaan.

De Jan Steenlaan is een zeer intensief gebruikte fietsroute (veel scholieren en sporters), hetgeen regelmatig leidt tot verkeersgevaarlijke situaties (zoals uit ongevallenstatistieken van de gemeente blijkt) waarbij vele fieters zich onveilig voelen. Dit vereist een oplossing die de verkeersveilighied van deze grote groepen kwetsbare verkeersdeelnemers borgt. Voor de realisering van dit fietspad is nog geen concreet en gedetailleerd plan uitgewerkt. Bij de uitwerking wordt uitgegaan van een vrijliggend fietspad, dat aansluit op de fietsveilige oplossing bij de nieuwe spoortunnel aan de Soestdijkseweg. Voor de realisering van dit pad is naar verwachting een deel van enkele voortuinen nodig met een breedte van enkele meters.

BBN is betrokken geweest bij de opzet van deze brief. BBN heeft als standpunt dat in principe het algemeen belang - in dit geval de algemene veiligheid - voor gaat en dat zij in deze achter de plannen van de gemeente staat, met dien verstande dat alle (herstel)kosten voor rekening van de gemeente zijn.